Bảng giá dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Gói thiết kế Mẫu hóa đơn 1
Mã: TVINV01 500.000 VND

Gói dịch vụ 1 lần

 • Theo mô tả và XML mẫu từ khách hàng
 • Thời gian: 1-2 ngày
 • Ngôn ngữ: Tối đa 2 ngôn ngữ
 • Bảo hành: 1 tháng
 • Dịch thuật do bên A (Bên sử dụng dịch vụ) cung cấp
 • Theo chuẩn của Tổng cục Thuế
 • Gói thiết kế Mẫu hóa đơn 2
  Mã: TVINV02 1.000.000 VND

  Gói dịch vụ 1 lần

 • Theo mô tả và XML mẫu từ khách hàng
 • Thời gian: < 4h
 • Ngôn ngữ: Tối đa 2 ngôn ngữ
 • Bảo hành: 3 tháng
 • Dịch thuật do bên A (Bên sử dụng dịch vụ) cung cấp
 • Theo chuẩn của Tổng cục Thuế
 • Gói chỉnh sửa Mẫu hóa đơn 1
  Mã: TVINV03 300.000 VND

  Gói dịch vụ 1 lần

 • Chỉnh sửa từ hóa đơn điện tử có sẵn/li>
 • Theo mô tả và XML mẫu từ khách hàng
 • Thời gian: < 4h
 • Bảo hành: 3 tháng
 • Dịch thuật do bên A (Bên sử dụng dịch vụ) cung cấp
 • Theo chuẩn của Tổng cục Thuế